13. شهريور 1396 - 10:51   |   کد مطلب: 5153
امام جمعه شهر قهاوند گفت: محسن حججی امروزنوع نگاه به شهدا را تغییر داده است آن جا که توصیه می کندافرادیک شهید را برای خود انتخاب و با او زندگی نمایند به واسطه شهیدوصل به اهل بیت شوندتاره صدساله رایک شبه ببرند.

حجت الاسلام حسین محققی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری جهادپرس، با اشاره به بازگشت پیکر پاک و مطهر شهید حججی بیان داشت: شهیدحججی عزیزپرورش یافته مکتبی است که حضرت ابراهیم(ع) بنیان نهاد و امام حسین(ع)آن را درکربلابه اوج رساند.

وی گفت: شهیدحججی اسماعیل وار زندگی نموده وبه مقام تسلیم رسیده وقطعابرای این که حجت برهمگان شودانتخاب شده است.

امام جمعه شهر قهاوند افزود: جامعه ونسل امروز و فردایمان بیش ازآن که درماجرای پر راز و رمزاین شهید عزیزتوقف وتأمل نمایدنیازمند غرور ودقت درورق ورق زندگی این شهیدسرافرازمی باشدتاچرائی وچگونگی رسیدن محسن حججی به این نقطه ازعزت وعظمت درفضای سنگین اغواهای صوتی وتصویری ومظاهردل فریب وپرزرق وبرق دنیای امروز را جستجو و بدان عمل نماید .

وی بیان داشت:محسن چه کرده است که دراوج جوانی ازرازورمزعالم غیب درگوش جانش زمزمه نموده اندتاازلحظات وصحنه های شهادتش خودخبردهد .

وی گفت: محسن حججی امروزنوع نگاه به شهدا را تغییر داده است آن جا که توصیه می کندافرادیک شهید را برای خود انتخاب و با او زندگی نمایند به واسطه شهیدوصل به اهل بیت شوندتاره صدساله رایک شبه ببرند.

حجت الاسلام حسین محققی گفت: جوان دهه هفتادی نشان دادکه می توان بانشستن سرسفره دستگیری شهدا هم به سعادت رسید و هم به شهادت شهادتی که حاج قاسم سلیمانی ازخدابخواهدتاچنین شهادتی راهم نصیب اوکنند.

وی بیان داشت: شهیدکاظمی وکاظمی هاپتانسیل های انسان ساز و اسماعیل سازمغفولی هستندکه تنهابه یادواره هایشان اکتفاکرده ایم.

وی افزود: شهیدحججی درفضای بسیج وبسیجی وکانون های فرهنگی منتسب به شهدا و اردوهای جهادی رشدکرده است این یک نمونه ازظرفیت چنین مکان ها فضاهایی است که خانواده هاباید قدرآن رابدانند مسئولان به دیده احترام و احتیاج به آن بنگرند وروی آن سرمایه گذاری کنند نهادهای آموزشی وپرورشی فرزندان این مرزوبوم رابه سمت وسویش هدایت کنند و کسانی که توان وظرفیت تأثیرگذاری کمی وکیفی براین فضاهارادارندبااحساس مسئولیت ورودکنند.

وی گفت: این هانمونه هایی ازمواردی است که به فرمایش رهبری معظم حججی عزیزحجت رابرهمه تمام کرده است

دیدگاه شما

آخرین اخبار